نگاهی به داعش از درون / یک
چند قدم آن طرف تر در یک بساط ماهی فروشی چند تایی ماهی کپورِ زنده می بینیم که دائم روی آن ها آب میریزند تا زنده بمانند. این صحنه من را به یاد مردم عراق می اندازد که از زمان دخالت نظامی جرج دبلیو بوش در عراق باید در نهایت فقر و فلاکت ادامه حیات بدهند.

منبع این نوشته : منبع